Inspirerende quotes van Oprah Winfrey

Op youtube kwam ik een mooi interview tegen met Oprah Winfrey.  Klik hier om het interview te bekijken. Ik vond dat er zo veel mooie levenslessen in werden uitgelegd dat ik de belangrijkste lessen hier heb opgeschreven. Ze zijn onderverdeeld in 3 categorieën.

De Relatie Met Jezelf
Omgaan Met Uitdagingen/Problemen
De Reden Dat Je Hier Op Aarde Bent

Veel Leesplezier!

De Relatie Met Jezelf

“Your life is your teacher. I pay fully attention everyday what happens in my life: joy, sadness, challenges, worries. Everything is happening to bring you closer to yourself within, everything is happening to trying to take you home to yourself”
Je leven is je leraar. Ik let elke dacht aandachtig op wat er gebeurt in mijn leven: vreugde, verdriet, uitdagingen, zorgen. Alles gebeurt om je dichter bij je binnenste zelf te laten komen, alles gebeurd om je naar je thuisbasis te laten brengen van jezelf.

“You don’t have anything to give, that you don’t’have. You have to keep you own self full, keep your cup full. I used to be afraid of that, particularly when people say: ow she is so full of herself, now I see it as a compliment. I am not afraid of honouring myself”
Je hoeft niets te geven, wat je niet hebt. Je moet jezelf “vol/hoog”houden, houd je kopje vol. Ik was daar eerst bang voor, vooral wanneer mensen zeiden: “ow zij heeft zichzelf zo hoog zitten”. Nu zie ik dat als een compliment. Ik ben niet bang om mijzelf te eren.

“Putting yourself on the top of the list, does not mean: abandon your family and go running in the streets. It’ just about, nurture yourself and honour yourself. Stop the crazy mind chatter in your head that tells you all the time, that you’re not good enough, because that’s the number one issue with everybody”
Jezelf bovenaan de lijst zetten, betekent niet: verlaat je familie en ga in de straten rennen. Het gaat over jezelf koesteren en eren. Stop de rare stem in je hoofd die je steeds vertelt, dat je niet goed genoeg bent, omdat dit het nummer 1 probleem is met iedereen.

“Am I gonna do what everybody else wants me to do? Or am I gonna be lead by who I really am”
Ga ik doen wat iedereen wilt dat ik doe? Of laat ik mij leiden door wie ik echt ben.

 “How are you gonna use your money, your talent, your time in such a way that its going to serve you first”
Hoe ga je je geld, je talent, je tijd besteden op een manier, zodat het jou eerst dient.

It looks like, I come in as 1 person, but I come with *10.000. Before difficult meetings I will call upon the *10.000”
Het lijkt alsof ik binnen kom als 1 persoon, maar ik kom met *10.000. Voor moeilijke bijeenkomsten, zal ik deze *10.000 aanroepen.
*Deze 10.000 verwijzen naar alle generaties voor haar en hun energie.

“Everybody is seeking for the highest, truest expression of yourself as a human being”
Iedereen is op zoek naar de hoogste, zuiverste uitdrukking van jezelf als mens.

Omgaan Met Uitdagingen/Problemen

“Failure is there to point you in a different direction”
Falen gebeurd, zodat het je naar een andere weg kan sturen.

If I fail, I will find out what’s going to be the next move to make. All the great decisions in my life were, because I felt like what was the next best move”
Als ik faal, zal ik uitvinden wat de volgende stap is om te maken. Alle beste beslissingen in mijn leven waren er, omdat ik voelde wat de volgende beste stap was om te nemen.

“The way to get trough the challenge is: to get still and to ask yourself: what is the next right move. Not being overwhelmed, cause you know that live is bigger then that one moment”
De weg om door de uitdaging heen te komen is: word stil en vraag jezelf: wat is de juiste volgende stap om te nemen. Wees niet overweldigend, want je weet dat je leven groter is dan die ene uitdaging en dat ene moment.

“Every gast in the show answered on the question: what would you say to your younger self: “Relax” it is going to be ok”.
Elke gast beantwoorden op de vraag: wat zou je tegen je jongere zelf zeggen? “Relax”het gaat goed komen.

“My religion: I know that what I am thinking and therefore gonna act on, is going to come back to me. In a circulair motion.  Like gravity: what goes up, falls down. What also propels the action, is the intention. So I don’t do anything without being fully clear, about why I intend to do it. Because the intention is going to determine the reaction, or the consequence in every circumstance.  That’s why the show was successful, because it was based intention full”
Mijn religie: Ik weet dat wat ik denk en de handelingen die ik uitvoer, terug komen naar mij. In een circulaire beweging. Net als zwaartekracht: wat omhoog gaat, valt naar beneden. Wat ook de actie beïnvloed, is de intentie. Dus ik doe niets, zonder helemaal duidelijk te zijn, over waarom ik het wil doen. Omdat de intentie  de reactie bepaald of het gevolg in elke omstandigheid. Daarom was de show succesvol, omdat het intentievol was gebaseerd.

“When you want to help other people, you first have to change the way a person thinks and see themselves. You’ve got to create a sense of aspiration, a sense of hopefulness, so a person can see, can begin to have a vision for a better life. If you can’t connect to that, then you lose and they lose”
Wanneer je andere mensen wilt helpen, moet je eerst het denken veranderen over hoe iemand over zichzelf denkt en hoe hij zichzelf ziet. Je moet een gevoel van aspiratie, een gevoel van hoop creëren,  zodat iemand kan zien en kan beginnen een beeld te vormen voor een beter leven. Als je niet tot dit punt kan komen, dan verlies je en verliezen zij ook.

De Reden Dat Je Hier Op Aarde Bent

Everybody comes with a calling and it is far beyond the definition of what your job is”
Iedereen komt hier met een roeping en het is ver voorbij de definitie van wat je baan is.

The connection with yourself, and that what is greater than yourself, is far more important than what you do. Take the time to actually know who you are and why you are here”
De connectie met jezelf, en dat met wat groter is dan jezelf, is veel belangrijker dan wat je doet. Neem de tijd om echt te weten wie je bent en waarom je hier bent.

You can not fulfill your destiny, before you first made contact with your inner voice, because only then you can make the best choices for yourself. If I do not listen to this voice, then decisions worked poorly, by rationalizing and thinking too much”
Je kan je roeping niet vervullen, voordat je eerst contact hebt gemaakt met je innerlijke stem, omdat je dan pas de beste keuzes voor je jezelf kan maken. Als ik niet luister naar deze stem, dan werken besluiten slecht uit, door rationaliseren en te veel nadenken.

You know it, when you feel: this is not for me anymore..there is more”
Je weet het wanneer je voelt: dit is het niet voor mij…er is meer.

For everybody, there comes a time when your destiny is calling you”
Voor iedereen is er een moment dat je roeping je aanroept.

Your job is to feel that, hear that, to know that. And sometimes when you are not listening you get taking of track: wrong marriage, wrong job, wrong relationship, but is it all leading to the same path. There are no wrong paths, there is no such thing as failure, because failure is just that thing, trying to move you in another direction.  So you get much from your losses as you do from you victories. Cause the losses are there to wake you up.  Your life is bigger then any 1 experience”
Jouw taak is om dat te voelen, te horen en te weten. En soms wanneer je niet luistert, wordt je van je weg afgeleid: verkeerde huwelijk, verkeerde baan, verkeerde relatie,  maar het leidt altijd naar dezelfde weg. Er zijn geen verkeerde wegen, er is niet iets zoals falen, want falen is dat ding, wat probeerd je naar een andere richting te bewegen. Dus je krijgt evenveel van je verliezen als van je overwinningen. Want de verliezen zijn er om je wakker te maken. Je leven is groter dan 1 ervaring.

“When the personality comes to serve the energy of the soul, that is authentic empowerment. Your real job is to figure out why you are here, everybody has got a purpose”
Wanneer de persoonlijkheid de energie van de ziel gaat dienen, dan is dat authentieke versterking. Je echte werk is om uit te zoeken waarom je hier bent, iedereen heeft een bedoeling op aarde.

Knowing what you don’t want to do is the best place to possible be, if you don’t know what to do, because knowing what you don’t want to do, leads you to figure out what it is what you really do want to do”
Weten wat je niet wilt doen is de best mogelijke plek om te zijn, als je niet weet wat je wilt doen, want weten wat je niet wilt doen, leidt je tot het uitzoeken van wat het is wat je wél echt wilt doen.

I know that I am really guided by a force that’s bigger than me. I know that my being here on the planet is not just for my own being”
Ik weet dat ik echt geleid wordt door een kracht die groter is dan mijzelf. Ik weet dat mijn bestaan hier op aarde, niet alleen voor mijn eigen bestaan is.

I live from the inside out. It looks like I was a talk show host, it looks like I was in the movies, it looks like I own a network, but the real reason why I am here, is to help connect people to themselves. I am here to help raise consciousness. First I did not realize, and I only thought: wow I have a show!”
Ik leef van binnenuit naar buiten.  Het lijkt alsof ik een talkshow host was, het lijkt alsof ik in films speelde, het lijkt alsof ik mijn eigen tvnetwerk heb, maar de echte reden dat ik hier ben, is om mensen te helpen contact te maken met zichzelf. Ik ben hier om bewustzijn te verhogen. Eerst besefte ik dat niet, ik dacht alleen: wouw ik heb een show!

“If you love to bake as a baker every day, it’s your show every day, there is no difference between the baker and me, only the platform”
Als je het liefst elke dag bakt als bakker, is dat jouw show elke dag er is geen verschil tussen die bakker en mij, alleen het platform.

“I am trying to bring little peaces of light in people’s lives. My job is not to be an interviewer, it is not to be a talk show host or own a network,  I am here to raise the level of consiouniess”
Ik probeer om kleine stukjes licht in mensen hun leven te brengen. Mijn werk is niet een interviewer zijn,  het is niet een talk show host te zijn of dat ik mijn eigen tv netwerk heb. Ik ben hier om het niveau van bewustzijn te verhogen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *